We know everything about the safety of cosmetics.

With the CosmetoSAFE team you can be sure that the cosmetic product you are introducing to the market meets all legal requirements (and there are many of them), is safe for users and properly labeled.

Producers, importers and distributors of cosmetics we help to introduce them to the Polish and European market

We professionally support companies at every stage of implementation of the cosmetic on the market.

We will advise in the event of inspection checks state and crisis situations

We we safely guide you through the entire security assessment process.

Safety assessment, czyli ocena bezpieczeństwa kosmetyku – na czym polega i kto może ją wykonać?

Zgodnie z prawem każdy produkt kosmetyczny wprowadzany do obrotu musi być bezpieczny dla zdrowia konsumentów. Czy tak rzeczywiście jest, ocenia ekspert – safety assessor. Jest to osoba posiadająca dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji, przyznany w wyniku ukończenia teoretycznych i praktycznych studiów uniwersyteckich w dziedzinie farmacji, toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej dyscypliny lub kursu uznawanego przez dane państwo członkowskie za równorzędny (art. 10 Rozp. 1223/2009/WE).

Ocena bezpieczeństwa stosowania kosmetyku, inaczej ocena ryzyka, to ocena prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Safety assessor analizuje właściwości kosmetyku jako całości i poszczególnych jego składników.

Ocena ryzyka stosowania kosmetyków zwykle składa się z 4 etapów:

  1. identyfikacja zagrożeń – określenie, czy i w jaki sposób substancja może być toksyczna,
  2. charakterystyka zagrożenia – ocena zależności dawka – odpowiedź. Jeśli substancja stwarza zagrożenie, ten etap sprowadza się do poszukiwania określonej dawki substancji, przy której szkodliwe efekty nie występują,
  3. ocena ekspozycji – ocena, na jaką dawkę substancji konsumenci są narażeni w trakcie aplikacji kosmetyku,
  4. charakterystyka ryzyka – oszacowanie tzw. marginesu bezpieczeństwa.

Ostatnim elementem oceny bezpieczeństwa jest tzw. zarządzanie ryzykiem. Tam, gdzie ryzyko dla zdrowia istnieje, można je minimalizować przez odpowiednie warunki stosowania produktu czy specjalne środki ostrożności: m.in. krótki czas kontaktu ze skórą, niestosowanie w okolicach oczu, przeznaczenie wyłącznie do użytku profesjonalnego, konieczność wykonania próby uczuleniowej przed zastosowaniem, czy zalecenie stosowania ochrony przeciw promieniom UV po stosowaniu wyrobu. Elementem zarządzania ryzykiem jest także oznakowanie składu na etykiecie wyrobu, aby osoba uczulona mogła zrezygnować z jego stosowania, jeśli zawiera określone, specyficzne dla niej alergeny.

Why is our analysis reliable?

13 years of experience in cosmetics safety assessment. Rating for hundreds of cosmetics for Polish and international brands. Chemical and Toxicology Education International courses for assessors' safety.

more about the cosmetoSAFE team

Aktualności

8th Cosmetics Industry Forum
18 January 2021
8th Cosmetics Industry Forum
Lexicon of the safety assessorSpeeches and conferences
Read more
DGK / IKW seminar for safety assessors
09 September 2020
DGK / IKW seminar for safety assessors
Security assessment
Iwona Białas,PhD was a lecturer in the autumn edition!
Read more